Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
- identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
- prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
- organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
- metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu pracy, posiadając ukończone szkolenie będą mogli wykonywać zadania służby bhp, przy założeniach, że pracodawca:
- zatrudnia do 10 pracowników albo,
- zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książek wydawnictwa SANNORT .
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 64 (w tym 6 godzin ćwiczeń)
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Materiał dydaktyczny BHP Wydawnictwa SANNORT
  Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP Wydawnictwa SANNORT