Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książek wydawnictwa SANNORT.
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
Ilość dni: 2 - kurs
  1 - samokształcenie kierowane
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    BHP Poradnik dla pracodawców i innych osób kierujących Wydawnictwa SANNORT
  Kodeks pracy (tekst ujednolicony ustawy) Wydawnictwa SANNORT