Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania tej służby

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książek wydawnictwa SANNORT.
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 32(w tym 4 godziny ćwiczeń)
Ilość dni: 4 - kurs
  3 - samokształcenie kierowane
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    BHP Poradnik dla pracodawców i innych osób kierujących Wydawnictwa SANNORT
  Kodeks pracy (tekst ujednolicony ustawy) Wydawnictwa SANNORT
  Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP Wydawnictwa SANNORT