Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Cele szkolenia: 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
- organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
- metod likwidacji lub ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książek wydawnictwa SANNORT.
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
Ilość dni: 2- kurs
  1 - samokształcenie kierowane
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Materiał dydaktyczny BHP Wydawnictwa SANNORT
  Kodeks pracy (tekst ujednolicony ustawy) Wydawnictwa SANNORT
  Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP Wydawnictwa SANNORT