Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracy,
- zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książek wydawnictwa SANNORT.
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 8
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Materiał dydaktyczny do szkoleń okresowych w dziedzinie BHP Wydawnictwa SANNORT