Społeczni Inspektorzy Pracy oraz Komisje BHP

Cele szkolenia: 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książek wydawnictwa SANNORT.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 30
Ilość dni: 3
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Kodeks pracy (tekst ujednolicony ustawy) Wydawnictwa SANNORT
  Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP Wydawnictwa SANNORT
  Poradnik społecznego inspektora pracy Wydawnictwa SANNORT