Ogłoszenie promocyjne „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym” w terminie od 12.04.2021r. do 30.04.2021r. dla 12 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Absolwent szkolenia po egzaminie UDT uzyska uprawnienia operatora wózków jezdniowych.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
Stary Rynek 14-16
24-300 Opole Lubelskie

Telefon: 81 827 73 50