Ogłoszenie promocyjne „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem Czeladniczym”

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem Czeladniczym” w terminie od 10.05.2021r. do 07.06.2021r. dla 6 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, w ramach projektu „Aktywni 2020" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP.

Absolwent szkolenia po egzaminie uzyska tytuł kwalifikacyjny czeladnika w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz nabędzie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy w tym zawodzie.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
Telefon: 81 531 54 04