Ochrona Środowiska

Oferta:

- naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (emisje z samochodów, kotłowni, procesów technologicznych, chowu i hodowli drobiu itp.),

- raport KOBIZE - rejestracja, sporządzanie i weryfikacja,

- sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie),

- ewidencja odpadów (KEO i KPO),

- roczne sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek opakowań, produktów w opakowaniach i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu, opłaty produktowej, pomocy de minimis itp.,

- zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- monitoring oraz prowadzenie systemu BDO, wnioski rejestrowe/aktualizacyjne,

- opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza,

- opracowywanie operatu wodnoprawnego,

- opracowanie OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO.