O firmie

 
 
24 października 2006 r. Stanisław i Maciej Kuśmierz powołują do działalności firmę szkoleniową „Sanbonus” Sp. z o.o., o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 PLN, z siedzibą w Sandomierzu oraz Oddziałem w Lublinie.
16 kwietnia 2009 r. firma „Sanbonus" Sp. z o.o. zmieniła nazwę na SANNORT Sp. z o.o. Prawnym potwierdzeniem tego faktu jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS nr 0000269069).
Firma działa na trzech płaszczyznach:
- szkoleniowej,
- wydawniczej,
- doradczej.
Najszybszy rozwój odnotowany został na płaszczyźnie szkoleniowej. Dysponując odpowiednią bazą wykładową, zaopatrzoną w nowoczesny sprzęt, kadrą 117 wykładowców - specjalistów z różnych dziedzin, stworzyliśmy optymalne warunki dla rozwoju tej gałęzi działalności.
Organizujemy kursy i szkolenia przyuczające, przygotowujące do zawodu oraz uprawniające do wykonywania odpowiednich czynności, wymagających dodatkowych kwalifikacji, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Posiadamy w swojej bazie bogatą kadrę dydaktyczną do szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ponad 40 osób). Są to wykładowcy z dużym doświadczeniem oraz doskonałymi zdolnościami dydaktycznymi w znacznej mierze pracownicy wyższych uczelni. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy łączymy również z doradztwem w zakresie:
- opracowania instrukcji i programów,
- oceny ryzyka zawodowego,
- opracowania materiałów dydaktycznych do szkoleń.
Firma SANNORT Sp. z o.o. specjalizuje się również w realizacji szkoleń zawodowych, służących do uzyskania uprawnień do obsługi przedmiotowego sprzętu. Po szkoleniach do obsługi urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego, pośredniczymy w formalnościach dotyczących organizacji egzaminu państwowego.
Posiadamy wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia szkoleń zawodowych, a programy do kursów zawodowych weryfikowane i zatwierdzane są przez instytucje sprawujące nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia.
W związku ze zmieniającymi się warunkami pracy, coraz większym jej tempem, stresem zawodowym obecnym w naszym życiu, dążeniem do wyznaczonych wyników pracy coraz większym zainteresowaniem cieszą się obecnie szkolenia doskonalące. Również częsta zmiana przepisów prawa wręcz wymusza na pracownikach ciągłe podnoszenie swojej wiedzy i kwalifikacji.
Odzwierciedleniem potrzeb rynku, jest nasza oferta szkoleń doskonalących. Do ich realizacji typujemy trenerów o najwyższych kwalifikacjach - głównie wykładowców wyższych uczelni.
Jesteśmy w stanie zorganizować każdy typ usługi szkoleniowej w sposób kompleksowy i profesjonalny, również w językach obcych:
- angielskim,
- niemieckim,
- francuskim,
- rosyjskim.
Po zakończonej usłudze i pozytywnie zdanym egzaminie, uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wydane na podstawie obowiązujących przepisów).
Proces kształcenia, na życzenie klienta, wspomagamy publikacjami Wydawnictwa SANNORT Sp. z o.o., dopasowanymi do poszczególnych grup pracowniczych. Wydawnictwo powstało na potrzeby własne firmy (realizowanych szkoleń), opracowując materiały dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia, jednak książki szybko znalazły uznanie wśród zewnętrznych odbiorców, w tym ośrodków szkoleniowych. Obecnie z naszych pozycji wydawniczych korzysta 47 ośrodków szkoleniowych w kraju.
Strategię firmy opieramy w dużej mierze na kadrze - ludziach młodych od lat związanych z branżą szkoleniową, jak również na potrzebach szkoleniowych klientów, które stanowią wyznacznik działalności firmy.