Brukarz

Cele szkolenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu brukarza. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
- technologii robót brukarskich, 
- materiałoznawstwa, 
- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 130
   20 godzin zajęć teoretycznych
   110 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 17
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Brukarstwo (materiał dydaktyczny) - Wydawnictwo SANNORT