Pomiary elektryczne

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przypomnienie słuchaczom wiadomości niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych, a tym samym ugruntowanie wiadomości w zakresie:
- regulacji prawnych z zakresu gospodarki energetycznej,
- regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż., 
- zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
- bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych, 
- postępowania w przypadku zagrożenia, 
pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
Ilość dni: 2
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców