Agregaty prądotwórcze

Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności. Przygotowujących ich do bezpiecznej obsługi agregatów prądotwórczych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Realizacja tego celu wymaga zapoznania z budową agregatów prądotwórczych oraz zasadami ich eksploatacji, a także zagrożeniami występującymi przy obsłudze agregatów i sposobami ich eliminowania.
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne, 
zajęcia praktyczne. 
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
  14 godzin zajęć teoretycznych
  2 godziny zajęć praktycznych
Ilość dni: 2
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców