Cieśla

Cele szkolenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu cieśli. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
- stosowania bezpiecznych metod pracy,
- materiałów i sprzętu stosowanego przy robotach ciesielskich,
- obróbki drewna,
- wykonania drewnianych ścian szkieletowych,
wykonania stropów i więźb drewnianych.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 160
   40 godzin zajęć teoretycznych
   120 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 20
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny