Elektryk

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przypomnienie słuchaczom wiadomości niezbędnych do bezpiecznego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w grupie I, a tym samym ugruntowanie wiadomości w zakresie:
- regulacji prawnych z zakresu gospodarki energetycznej,
- regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. 
- zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
- bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych,
postępowania w przypadku zagrożenia,
pierwszej pomocy przedlekarskiej.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 80
   16 godzin zajęć teoretycznych
   64 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 10
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny