Glazurnik-posadzkarz

Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej pracy w zakresie robót wykończeniowych, obsługi różnymi narzędziami oraz sprzętem do robót posadzkarskich.  Realizacja tego celu wymaga zapoznania uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi:
- dokumentacji projektowej,
- BHP na budowie, 
- materiałów, narzędzi, sprzętu i urządzeń w pracy na stanowisku glazurnik-posadzkarz,
- składowania, magazynowania i transportu materiałów,
czynności przygotowawczych,
wykonywania i wykańczania posadzek.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 176
   70 godzin zajęć teoretycznych
   106 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 22
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny