Hydraulik

Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia do bezpiecznej pracy w zakresie prac w zawodzie hydraulik. Program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonywać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (wewnętrzne) stanowiące wyposażenie sanitarne obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych itp. Realizacja tego celu wymaga zapoznania uczestników szkolenia z zagadnieniami: 
- przygotowania robót instalacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej,
- przestrzegania przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej, 
- montażu instalacji wodociągowej z rur stalowych, miedzianych i tworzyw sztucznych,
- montażu instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych,
montażu przyborów sanitarnych,
wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 70
   20 godzin zajęć teoretycznych
   50 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 9
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny