Malarz budowlany

Cele szkolenia:
Celem kursu zawodowego jest nabycie przez osoby pozbawione wolności, wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie malarz budowlany, oraz przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy po okresie zakończenia odbywania kary. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
- organizowania własnego stanowiska pracy, przygotowania materiałów narzędzi i sprzętu do realizacji robót malarskich zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska,
- posługiwania się dokumentacją budowlaną oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót malarskich w celu ustalenia zakresu robót, kolejności ich wykonania i rodzaju potrzebnych materiałów,
- przygotowania różnych podłoży pod malowanie,
- przygotowania gruntowników i farb,
oceny przydatności i posługiwania się narzędziami i malarskim,
technologii malowania,
- rysunku technicznego
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 90
   30 godzin zajęć teoretycznych
   60 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 12
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny