Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR) - kurs początkowy

Cele szkolenia
Głównym celem edukacji kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jest zapoznanie ich z zagrożeniami występującymi podczas przewozu tych materiałów oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku. W sytuacji, gdy już zaistnieje wypadek celem edukacji jest przekazanie informacji umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku dla nich samych oraz innych osób uczestniczących w przewozie tych towarów i środowiska.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- ukończyć 21 lat,
- posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
- posiadać świadectwo kwalifikacyjne.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Kurs dokształcający początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
   
Tematyka szkolenia:
wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, 
główne rodzaje zagrożeń, 
- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
- ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
- obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
- czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku (w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej),
- postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,w szczególności w przypadku pożaru,
- środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
- zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
- manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
- oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
- przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
- informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
- informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów. 
   
Dodatkowe informacje:  
Ilość godzin: 24
  20 godzin zajęć teoretycznych
  4 godziny zajęć praktycznych
Ilość dni: 3
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.:   Konspekty wykładowców
   
Kurs dokształcający początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 
 
Tematyka szkolenia:
- zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunków,
- szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
- ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
- dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
  14 godzin zajęć teoretycznych
  2 godziny zajęć praktycznych
Ilość dni: 2
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.:   Konspekty wykładowców
   
Kurs dokształcający początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 
 
Tematyka szkolenia:
- specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne,
- zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 8
  7 godzin zajęć teoretycznych
  1 godzina zajęć praktycznych
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.:   Konspekty wykładowców
 
Kurs dokształcający początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
 
Tematyka szkolenia:
- specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym, 
- wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
- szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 8
  7 godzin zajęć teoretycznych
  1 godzina zajęć praktycznych
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy
Materiały dydakt.:   Konspekty wykładowców