Dźwigi towarowe

Kurs kandydatów na operatorów dźwigów:
I.  Budowlanych z obsługą towarowych i towarowo-osobowych
II. Towarowych z obsługą i szpitalnych
   
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: dźwigów budowlanych z obsługa towarowych i towarowo-osobowych oraz towarowych z obsługą i szpitalnych w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń. 
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
- posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu dźwigów.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 24 - dla kat. I
  18 godzin zajęć teoretycznych
  6 godzin zajęć praktycznych
  26 - dla kat. II
  18 godzin zajęć teoretycznych
  8 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 3 - dla kat. I
  4 - dla kat. II
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Dźwigi towarowo-osobowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwa SANNORT