Suwnice robocze

Kurs kandydatów do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS (suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW)
   
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: suwnice, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji suwnic, kat. IIS.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
- posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu suwnic.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 24
  18 godzin zajęć teoretycznych
  6 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 3
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Suwnice (materiał dydaktyczny) Wydawnictwa SANNORT