Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG)

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym (LPG) z zagrożeniami występującymi przy czynnościach, bezpieczną obsługą instalacji oraz przygotowanie tych osób do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
- posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe,
- ukończyć 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
- posiadać co najmniej miesięczną praktykę w zakresie napełniania zbiorników transportowych.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne w postaci książek,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 21
   14 godzin zajęć teoretycznych
   7 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 4
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    LPG (materiał dydaktyczny) Wydawnictwa SANNORT