Pola elektromagnetyczne

Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest aktualizacja wiadomości oraz umiejętności w zakresie:
- bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, 
poznania zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez pola elektromagnetyczne,
poznania metod ograniczania lub likwidacji zagrożeń występujących podczas eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, 
poznania zasad postępowania w sytuacji zagrożeń lub wypadku, 
- przepisów regulujących zagadnienie bhp przy eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnikami szkolenia powinny być osoby:
zatrudnione przy eksploatacji oraz konserwacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz osoby z dozoru, 
ranga zagrożeń powodowanych przez działanie pól elektromagnetycznych sprawia, że szkolenie to powinno być cyklicznie powtarzane. 
 
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie seminarium, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.
 
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 6
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt. Konspekty wykładowców