Aktualności

Ogłoszenie promocyjne „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem Czeladniczym”

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem Czeladniczym” w terminie od 10.05.2021r. do 07.06.2021r. dla 6 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, w ramach projektu „Aktywni 2020" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP.

Absolwent szkolenia po egzaminie uzyska tytuł kwalifikacyjny czeladnika w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz nabędzie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy w tym zawodzie.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
Telefon: 81 531 54 04

Ogłoszenie promocyjne „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym” w terminie od 12.04.2021r. do 30.04.2021r. dla 12 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Absolwent szkolenia po egzaminie UDT uzyska uprawnienia operatora wózków jezdniowych.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
Stary Rynek 14-16
24-300 Opole Lubelskie

Telefon: 81 827 73 50

Ogłoszenie promocyjne „Operator wózków jezdniowych”

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs „Operator wózków jezdniowych” w terminie od 12.04.2021r. do 20.04.2021r. dla 8 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Absolwent szkolenia po egzaminie UDT uzyska uprawnienia operatora wózków jezdniowych.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

Telefon: 81 531 54 04

 

NOWOŚĆ !!!

.

Rozszerzamy ofertę szkoleń w dziedzinie BHP o szkolenia w języku ukraińskim i angielskim.

17 lipca 2020 od godz. 9.001

 

 

Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

.

25.09.2020 wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (poz. 1830 z późniejszymi zmianami.

W/w Rozporządzenie nakłada na pracodawcę eksploatującego / użytkującego urządzenia energetyczne obowiązek opracowania min.: instrukcji eksploatacji tych urządzeń energetycznych oraz ich aktualizację.

_____________________
ZAPRASZAMY!!!
503 150 604, 515 125 283
info.sandomierz@sannort.pl

 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZDZE ENERGETYCZNYCH